טופס חיפוש

ראשי תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר www.microjuk.co.il 

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

אתר www.microjuk.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר ייצוגי עבור חברת מיקרו ג'וק מחשבים בע"מ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה, כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן וכפופים לקבלת הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים 

1.    האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי וזכויות היוצרים של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר  www.Microjuk.co.il.

    יודגש, כל האתר, על תוכנו בשלמותו מוגן באמצעות זכויות יוצרים כיצירה שלמה.

הגבלת רשות השימוש

2.    רשות השימוש באתר ניתנת לך לצרכיך האישיים בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא. 

3.    אינך רשאי והנך מתחייב שלא  להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשדר, לשנות, לתכנת, להציג, להדפיס, לאחסן, להעביר, למכור, להשאיל, לתמצת, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר המצוי ו/או המופיע באתר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

    אינך רשאי להשתמש ברובוט ו/או בכל מכשיר ו/או תוכנה אחרת, בין אוטומטי ובין ידני לצורך ניטור ו/או העתקה ו/או גזירה של האתר ו/או התכנים בו.

4.    אינך רשאי להשתמש בתוכנת ריגול ו/או ניטור כדי להתחקות במבנה האתר, המידע המצוי בו ודרכי השימוש בו ו/או המשתמשים בו.

תוכן האתר

5.    הנהלת האתר שואפת לספק לך את המידע המוצג באתר ללא הפרעות ו/או זמינות בכל עת אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לפיכך, אין ביכולת האתר ו/או הנהלתו להתחייב לזמינות רצופה וללא תקלות וללא "נפילות" וכפי שתואר לעיל.

הנך מסכים כי היה והאתר ו/או תוכנו ו/או חלקים מתוכנו לא יהיו זמינים, לא תהיה זכאי ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או אחר בשל אי הזמינות והפסקת השירות באתר

6.    כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובלא הודעה מראש לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן פיצוי/זיכוי בשל הפסקות בשירות ו/או הורדת האתר.

7.    קישורים לאתר חיצוניים- "לינקים" ו/או "באנרים", מודעות או כל חומר פרסומי אחר באתר  אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. האחריות על תוכן ה"באנרים" או "לינקים" הינה עליהם בלבד ולא תחול על האתר ו/או הנהלתו.

8.    הנך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות שלשמן  נועד האתר. המשתמש מתחייב שלא להעביר אל האתר ו/או באמצעותו ו/או ממנו כל חומר שיש בו:

    8.1    פגיעה ו/או הפרה עפ"י הוראות הדין בזכויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בזכויות 

צדדים שלישיים הנזכרים בו.

    8.2    עבירה ו/או איום ו/או ניצול לרעה ו/או פגיעה בפרטיות ו/או בזכויות פרסום ו/או גסות רוח 

ו/או אי נעימות כלשהיא.

9.    תצלומים ו/או תרשימים ו/או סרטונים של המוצרים המוצגים באתר ו/או השירותים המפורסמים באתר, נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם ואינם בגדר הצעה למשתמש.

מובהר, כי כל הזמנה של שירות ו/או מוצר כפופה לחתימה שלך על הסכם בנוסח המצוי במשרדי הנהלת האתר ותנאיו הם שיחולו על העסקה.

10.    מובהר בזאת כי אין במה שנאמר ו/או לא נאמר בתקנון זה כדי לגרוע מהחברה ו/או הנהלת האתר כל סעד ו/או זכות המגיעים לה בגין הפרת תנאי מתקנון זה ו/או כפועל יוצא ממנו.

אזור שיפוט

11.    תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל  ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת הנך נותן הסכמתך הבלתי חוזרת להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז  חיפה.